Om samfälligheten

Rondovägens Samfällighetsförening är belägen högst upp på Rondovägen, i den östra delen av Skogås, Huddinge Kommun. Samfälligheten består av 24st radhus och Bostadsrättsföreningen Finalen.

Samfälligheten ansvarar för gemensamhetsanläggningarna som består av:

  • Gemensamma byggnader innehållande bl.a. garage och undercentral för fjärrvärme, utebelysning,
    parkeringsplatser, asfalterade körytor belägna inom Finalen 1, Symfoni 1 och Rondot 1.
  • Asfalterade gångvägar, gångvägsbelysning med tillhörande ledningar, lekplatser med utrustning samt övriga friytor inom Finalen 1 och Symfonin 1.
  • Uppsamlingsledningar för spill- och dagvatten med tillhörande brunnar. Uppsamlingsledningarna för spillvatten ska vara gemensamma från de enskilda lägenheternas/ fastigheternas inkopplingspunkter på uppsamlingsledningarna under bostadshusen/ radhuslängorna fram till anslutningspunkterna till de allmänna ledningarna. Dagvattenledningarna ska vara gemensamma fram till anslutningspunkterna till de allmänna ledningarna.
  • Fjärrvärmeanläggning bestående av undercentral med tillhörande värmeväxlare, pumpar och övrig utrustning jämte sekundärledningar för varmtappvatten. Anläggningen ska vara gemensam från värmeverkets avstängningsventiler på primärledningarna fram till och med de enskild lägenheternas/ radhusens avstängningsventiler. Anläggningen kan, om föreningen så beslutar, kompletteras med enskild mätning av vatten och värme,
  • Distributionsledningar för kallvatten från anslutningspunkterna på de allmänna ledningarna fram till och med de enskilda lägenheternas/ radhusens avstängningsventiler. Anläggningen kan, om föreningen så beslutar, kompletteras med enskild mätning av vatten.
  • Lokalt nät för TV och dataöverföring från överlämnadspunkt fram till och med de enskilda lägenheternas/radhusens vägguttag.
  • Fläktar och rörsystem för ventilation av grunderna till bostadshusen.